2007-10-20

Investment Terms

All subsequent posts will be located under the Dictionary tag.

Invest: 投资 tóuzī
Stock: 股票 gǔpiào
Common Stock: 普通股 pǔtōng gǔ
Stock Market: 股市 gǔshì
Price to Earnings Ratio:市盈率 shì yíng lǜ
Profit: 利润 lìrùn
Profit Margin: 边际利润 biānjì lìrùn
Debt: 债务 zhàiwù
Equity: 所有者权益 suǒyǒuzhē quányì
Security: 证券 zhèngquàn
Derivative: 衍生证券 yǎnshēng zhèngquàn

No comments:

Post a Comment