2016-02-03

2015 Real Estate Investment By Province

Many charts below the jump.
Real Estate Investment Share of Natl Total 2015年12月
Guangdong Province 8.90%
Jiangsu Province 8.50%
Zhejiang Province 7.41%
Shandong Province 6.14%
Henan Province 5.02%
Sichuan Province 5.01%
Fujian Province 4.66%
Anhui Province 4.61%
Hebei Province 4.46%
Hubei Province 4.43%
Beijing 4.35%
Chongqing 3.91%
Liaoning Province 3.71%
Shanghai 3.61%
Yunnan Province 2.78%
Hunan Province 2.72%
Shaanxi Province 2.60%
Guizhou Province 2.30%
Guangxi Zhuang Autonomous Region 1.99%
Tianjin 1.95%
Hainan 1.78%
Jiangxi Province 1.58%
Shanxi 1.56%
Inner Mongolia Autonomous Region 1.13%
Xinjiang Uygur Autonomous Region 1.04%
Heilongjiang Province 1.03%
Jilin Province 0.96%
Gansu Province 0.80%
Ningxia Hui Autonomous Region 0.66%
Qinghai Province 0.35%
Tibet Autonomous Region 0.05%

Real Estate Investment December 2015 Rank FY 2015 Rank
Hainan -10.50% 21 19.02% 1
Jiangxi Province 13.29% 5 14.94% 2
Beijing 6.78% 10 12.43% 3
Guangdong Province -1.30% 17 11.78% 4
Henan Province 7.66% 8 10.13% 5
Tianjin 1.30% 16 10.11% 6
Sichuan Province -9.57% 20 9.88% 7
Qinghai Province -81.52% 31 9.00% 8
Shanghai 9.96% 6 8.19% 9
Hubei Province 6.42% 11 6.66% 10
Shanxi -24.31% 27 6.51% 11
Gansu Province 48.64% 2 6.46% 12
Hebei 6.80% 9 5.56% 13
Guangxi Zhuang Autonomous Region 18.80% 4 3.84% 14
Chongqing 3.56% 13 3.33% 15
Shaanxi Province 4.45% 12 2.79% 16
Anhui Province 8.91% 7 1.98% 17
Shandong Province 2.12% 15 1.28% 18
Guizhou Province 32.29% 3 0.80% 19
Jiangsu Province -16.37% 25 -1.05% 20
Xinjiang Uygur Autonomous Region -30.68% 28 -1.57% 21
Zhejiang Province -3.04% 18 -2.07% 22
Fujian Province -22.46% 26 -2.14% 23
Ningxia Hui Autonomous Region 64.55% 1 -3.23% 24
Tibet Autonomous Region -48.57% 29 -5.46% 25
Yunnan Province -11.86% 22 -6.24% 26
Hunan Province -4.34% 19 -9.36% 27
Jilin Province -12.50% 23 -10.28% 28
Inner Mongolia Autonomous Region 2.74% 14 -21.14% 29
Heilongjiang Province -13.80% 24 -25.07% 30
Liaoning Province -78.43% 30 -32.87% 31
Total -1.87%
0.99%

No comments:

Post a Comment